Zasiłek pogrzebowy

 

Dom Pogrzebowy „elizjum” oferuje państwu możliwość kredytowania pogrzebu w ramach zasiłku ZUS i KRUS. Rozliczenie następuje po pogrzebie różnicą między kosztami pogrzebu a wysokością zasiłku pogrzebowego. Koszty pogrzebu kształtowane są indywidualnie w zależności od oczekiwań i możliwości finansowych każdego klienta. Rozliczenie może nastąpić gotówką lub przelewem na konto bankowe.

Zasiłek pogrzebowy (pobierz)
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł. Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje ono w razie śmierci:

  • Ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
  • Świadczeniobiorcy, tj. emeryta lub rencisty (lub też osoby, która w dniu śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do ich uzyskania)
  • Członka rodziny ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy.

 

Dokumenty wymagane do wypłacenia zasiłku pogrzebowego ZUS:

  • rachunek za trumnę
  • odpis aktu zgonu, PESEL i NIP osoby zmarłej
  • fakturę potwierdzająca wykopanie miejsca pochówku ( w przypadku braku w/w faktury wystarczy oświadczenie od grabarza)
  • ostatni odcinek renty ( w razie braku –decyzja z ZUS-u)
  • dowód osobisty, NIP i PESEL osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy
  • zasiłek wypłacany jest w terminie do 30 dni